BYLOT
Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna

Home » Aktualności » Konkurs
Konkurs
Opublikowano: 30 Listopad 2016
Zapraszamy do udziału w konkursie, który organizowany jest w ramach obchodów 10- lecia Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ByLOT, która została powołana do życia 22 grudnia 2006 roku.
Poniżej prezentujemy regulamin Konkursu.

Regulamin konkursu fotograficznego "Moja Wymarzona Bydgoszcz"
Realizowanego w ramach projektu
„Moja wymarzona Bydgoszcz czyli Benefis (10-lecia) ByLOT”
współfinansowanego przez Miasto Bydgoszcz

§ 1
. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu „Moja Wymarzona Bydgoszcz” zwanego dalej „Konkursem” jest: Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „ByLOT”, ul. Długa 43 85-034 Bydgoszcz
2. Czas trwania konkursu od godz. 09:00 dnia 01.12.2016 r. do godz. 16:00 dnia 08.12.2016 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 10.12.2016 w Restauracji Zatoka Bydgoszcz ul. Św. Floriana 6A, godz.13:45.
§ 2. Warunki Uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są: członkowie ByLOT i najbliżsi członkowie ich rodzin, pracownicy Biura Kultury Bydgoskiej.
§ 3. Zasady konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie fotografii przedstawiającej Bydgoszcz. Temat pracy powinien nawiązywać do tytułu konkursu.
2. Nadesłana praca nie może być wcześniej publikowana.
3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie/ dostarczenie koperty z płytą DVD opatrzonej godłem oraz koperty z godłem, w której powinny znajdować się informacje dotyczące autora tj. imię, nazwisko, adres, PESEL, Urząd Skarbowy, telefon kontaktowy oraz oświadczenie, że autorowi przysługują prawa majątkowe i osobowe do nadesłanego dzieła, na adres Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna ByLOT 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 43.
4. Uczestnik będący jednocześnie wykonawcą zdjęcia w myśl niniejszego regulaminu udziela licencji na wykorzystanie nadesłanych zdjęć przez Organizatora.
5. Wyboru zwycięzcy dokona profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.
6. Jury przysługuje prawo nieprzyznania pierwszej nagrody.
7. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie www.bylot.pl,a zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie
§ 4. Nagrody
1. Fundatorem nagród o charakterze rzeczowym jest Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna.
2. Nagrody w Konkursie będą miały wartość: I nagroda- 150 PLN,II nagroda 100PLN, III nagroda 75 PLN.
3. Nagrody powinny zostać odebrane osobiście dnia 10.12.2016 podczas Benefisu 10-lecia ByLOT.
§ 5. Postanowienia Końcowe
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Płatnikiem podatku dochodowego od przyznanych w Konkursie nagród na zasadach określonych w ustawie Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, z późn. zm.) jest ByLOT.
Administratorem danych osobowych w konkursie jest:
Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „ByLOT”
ul. Długa 43
85-034 Bydgoszcz
NIP: 9532540799
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3.Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.do góry
Powered by: simk.pl