Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 5.X.2022

Bydgoszcz,  20.09.2022

                     Zarząd Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „ByLOT” zawiadamia, że na podstawie § 25 Statutu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „ByLOT”, które odbędzie się 5 października 2022 roku o godz. 1800 w hotelu Campanile w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 59.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Walnego Zebrania  Wyborczego Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na 5 października 2022 o godzinie 1815 w Hotelu Campanile w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 59.

Porządek obrad;

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór protokolanta Zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Prezentacja i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok 2021 (Projekt uchwały #1)
 8. Zatwierdzenie sposobu podziału nadwyżki przychodów nad kosztami w 2021 roku (Projekt uchwały #2)
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu ByLOT za lata  2019-2021.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu ByLOT za lata 2019-2021 (Projekt uchwały #3).
 11. Informacja na temat przychodów i kosztów w I półroczu 2022.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ByLOT z działalności w latach 2019-2021.
 13. Udzielenie absolutorium dla Zarządu ByLOT (Projekt Uchwały #4).
 14. Przyjęcie uchwały o liczbie osób wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej (Projekt uchwały #5)
 15. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu ByLOT.
 16. Głosowanie nad wyborem składu Zarządu ByLOT.
 17. Przyjęcie uchwały o wyborze składu Zarządu ByLOT (Projekt Uchwały #6).
 18. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej ByLOT.
 19. Głosowanie nad wyborem składu Komisji Rewizyjnej ByLOT.
 20. Przyjęcie uchwały o wyborze składu  Komisji Rewizyjnej (Projekt Uchwały #7).
 21. Ukonstytuowanie się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ByLOT.
 22. Krótka przerwa w obradach Walnego Zebrania.
 23. Przedstawienie ukonstytuowanego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ByLOT.
 24. Sprawy różne. Wnioski i zapytania.
 25.  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie  wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał
  i  Wniosków (Projekt Uchwały #8).
 27. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok w wersji papierowej będzie wyłożone do wglądu na godzinę przed Walnym Zebraniem w sali, w której będzie odbywało się Walne Zebranie.

Osoby reprezentujące urzędy, firmy, stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje muszą posiadać ważne pełnomocnictwa do reprezentacji.

 

Sekretarz Zarządu

Michał Walczak                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                              Jan Karol Słowiński