Bydgoska Lokalna
Organizacja Turystyczna

O nas

 

Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „ByLOT” to stowarzyszenie należące do krajowej sieci LOT-ów (Lokalnych Organizacji Turystycznych). Jest ono instytucją otoczenia biznesu.

Organami władzy Stowarzyszenia są Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób:

Prezesa Zarządu – Jan Karol Słowiński,
2 Wiceprezesów- Jerzy Matuszak i Mikołaj Joachimowski,
Skarbnika – Piotr Weckwerth
Sekretarza – Michał Walczak.

Do obowiązków Zarządu należy m in.: reprezentacja Stowarzyszenia, sprawne zarządzanie oraz zwoływanie Walnego Zebrania Organizacji.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodnicząca – Elżbieta Kwiatkowska
Członkowie – Jerzy Tomkiewicz, wakat

Komisja Rewizyjna odpowiada za kontrolę  działania Zarządu oraz finansów stowarzyszenia.

Organizacja opiera swoją działalność na integracji różnych środowisk m.in.: przedsiębiorców, instytucji kultury, restauratorów, hotelarzy oraz władz samorządowych, w celu współdziałania na rzecz społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta i okolic, między innymi poprzez organizację Giełd Produktów Turystycznych, spotkań biznesowych, szkoleń przewodników turystycznych i innych.

Historia

Historia wiąże się z działalnością Fundacji „Kanał Bydgoski”, która była inicjatorem i pomysłodawcą dla powstania bydgoskiego LOT-u. „ByLOT” założony został w 2006 r. przez kilkanaście podmiotów ściśle związanych z lokalną branżą turystyczną, połączonych w Grupę Założycielską. 

Od początków swojej działalności „ByLOT” koncentruje się na kreowaniu i upowszechnianiu wizerunku Bydgoszczy oraz okolicznych obszarów, jako regionu atrakcyjnego pod względem turystycznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i inwestycyjnym. Zabiegi te mają w założeniu przyczynić się do zwiększenia liczby turystów, a co za tym idzie podniesienia wpływów finansowych z turystyki. 

Przyszłość

W założeniu Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna ewoluować ma do formy stowarzyszenia typu „think thank”, którego członkowie zabierać będą głos w publicznej debacie, poszukując rozwiązań problemów stojących na przeszkodzie do rozwoju turystyki oraz analizując aktualną sytuację na rynku.

Główne działania „ByLOT” ukierunkowane będą na pracę organiczną z podmiotami tworzącymi ofertę turystyczną  Bydgoszczy i okolic w celu integracji branży oraz podnoszenia jakości świadczonych usług, co w zamierzeniach ma doprowadzić do.pakietowania usług turystycznych i znoszenia istniejących barier rozwoju turystyki w Bydgoszczy i okolicach.

Proces ten już się rozpoczął, czego doskonałym przykładem są: Bydgoskie Forum Dla Turystyki, Giełdy Produktów Turystycznych, Akademia Przewodnika „ByLOT”, szkolenia dla przewodników i personelu obsługującego ruch turystyczny, a także nauczycieli regionalistów, spotkania biznesowe środowiska hotelarskiego oraz wspieranie Bydgoskiej Karty Turysty.