Bydgoska Lokalna
Organizacja Turystyczna

O nas

Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „ByLOT” to stowarzyszenie należące do krajowej sieci LOT-ów (Lokalnych Organizacji Turystycznych). Jest ono instytucją otoczenia biznesu/

Zarząd stowarzyszenia składa się z pięciu osób:

– Prezesa Organizacji, 2 Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza.

Do jego obowiązków należy m in.: reprezentacja Stowarzyszenia, sprawne zarządzanie oraz zwoływanie Walnego Zebrania Organizacji.

Komisja rewizyjna składająca się z trzech osób odpowiada za kontrolę  działania Zarządu oraz finansów stowarzyszenia.

Organizacja opiera swoją działalność na integracji różnych środowisk m.in.: przedsiębiorców, instytucji kultury, restauratorów, hotelarzy oraz władz samorządowych, w celu współdziałania na rzecz społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta i okolic, między innymi poprzez organizację Giełd Produktów Turystycznych. 

Historia

Historia wiąże się z działalnością Fundacji „Kanał Bydgoski”, która była inicjatorem i pomysłodawcą dla powstania bydgoskiego LOT-u. „ByLOT” założony został w 2006 r. przez kilkanaście podmiotów ściśle związanych z lokalną branżą turystyczną, połączonych w Grupę Założycielską. 

Od początków swojej działalności „ByLOT” koncentruje się na kreowaniu i upowszechnianiu wizerunku Bydgoszczy oraz okolicznych obszarów, jako regionu atrakcyjnego pod względem turystycznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i inwestycyjnym. Zabiegi te mają w założeniu przyczynić się do zwiększenia liczby turystów, a co za tym idzie podniesienia wpływów finansowych z turystyki. 

Przyszłość

W założeniu Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna ewoluować ma do formy stowarzyszenia typu „think thank”, którego członkowie zabierać będą głos w publicznej debacie, poszukując rozwiązań problemów stojących na przeszkodzie do rozwoju turystyki oraz analizując aktualną sytuację na rynku.

Główne działania „ByLOT” ukierunkowane będą na pracę organiczną z podmiotami tworzącymi ofertę turystyczną  Bydgoszczy i okolic w celu integracji branży oraz podnoszenia jakości świadczonych usług, co w zamierzeniach ma doprowadzić do.pakietowania usług turystycznych i znoszenia istniejących barier rozwoju turystyki w Bydgoszczy i okolicach.

Proces ten już się rozpoczął, czego doskonałym przykładem jest najnowsza inicjatywa „ByLOT” czyli Bydgoskie Forum Dla Turystyki oraz szkolenia dla przewodników i personelu obsługującego ruch turystyczny.