Statut Bydgoskiej Lokalnej Organizacji ByLOT

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna – ByLOT zwana dalej Organizacją jest lokalną organizacją
turystyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej,
posiadającą osobowość prawną.
2. Organizacja może jednocześnie używać nazwy w języku angielskim – Tourism Organisation of Bydgoszcz.
3. Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna jest instytucją otoczenia biznesu.
§ 2
Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. . Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr
79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873) ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz.
689 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§ 3
Terenem działania Organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Bydgoszcz. Dla
właściwego realizowania swoich celów Organizacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 4
Organizacja może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeń wspierających rozwój
gospodarczy, a w szczególności rozwój turystyki.
ROZDZIAŁ II
Cele, zadania i zakres działania Organizacji
§ 5
Celem działalności Organizacji jest:
1) kreowanie i upowszechnianie wizerunku obszaru Miasta Bydgoszczy, Powiatu Bydgoskiego i gmin
wchodzących w jego obszar administracyjny oraz powiatów i gmin z nim sąsiadujących, tworzących wspólnie
subregion nazwany obszarem “Bydgoskiego Węzła Wodnego” zwany dalej subregionem BWW jako regionu
atrakcyjnego turystycznie, kulturalnie, sportowo i rekreacyjnie,
2) zwiększanie liczby turystów przyjeżdżających do subregionu BWW,
3) zwiększanie wpływów finansowych z turystyki.
§ 6
Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
1) promocję subregionu BWW w kraju i za granicą poprzez:
a) udział w targach i giełdach turystycznych,
b) organizowanie imprez promocyjnych,
c) publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych,
d) organizację wizyt studyjnych dziennikarzy i przedstawicieli touroperatorów.
2) kreowanie i promocję lokalnych produktów turystycznych,
3) organizację lokalnego systemu informacji turystycznej,
4) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i tradycji,
5) współpracę z innymi organizacjami turystycznymi, centrami i punktami informacji turystycznej,
6) integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i
organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym subregionu BWW.
7) organizację wydarzeń kulturalnych w tym organizację rekonstrukcji wydarzeń historycznych.
8) działalność lobbingową.
§ 7
Cele i zadania Organizacji mogą być realizowane także poprzez:
1)doprowadzenie do opracowania strategicznych kierunków rozwoju turystyki subregionu BWW,
2) inicjowanie, przeprowadzanie i monitorowanie badań rynku turystycznego,
3) opiniowanie projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizację celów statutowych
Organizacji oraz projektów związanych z rozwojem turystyki w subregionie BWW,
4) uczestniczenie w pracach instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki,
5) współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą,
6) wspieranie dokształcania zawodowego w dziedzinie turystyki,
7) współtworzenie, wspieranie oraz inspirowanie do tworzenia programów zmierzających do pozyskiwania
środków Unii Europejskiej oraz innych funduszy służących rozwojowi turystyki,
8) podejmowanie innych form służących realizacji celów statutowych Organizacji.
§ 8
1.Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą, przystępować do spółek i przedsięwzięć
gospodarczych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych po spełnieniu wymogów
przewidzianych przepisami prawa.
2.Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie:
– Wydawanie książek
– Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
– Pozostała działalność wydawnicza
– Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
– Działalność poligraficzna pomocnicza
– Hotele i motele z restauracjami
– Schroniska turystyczne
– Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych
– Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
– Restauracje
– Placówki gastronomiczne pozostałe
– Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
– Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej
– Działalność organizatorów turystyki
– Działalność pośredników turystycznych
– Działalność agentów turystycznych
– Działalność turystyczna pozostała
– Wynajem nieruchomości na własny rachunek
– Reklama
– Działalność fotograficzna
– Działalność związana z organizacją targów i wystaw
– Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
– Działalność związana ze sportem, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana.
– Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
– Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9
Członkowie Organizacji dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna, a w szczególności jednostka samorządu
terytorialnego, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z dziedziny turystyki oraz stowarzyszenie działające na
rzecz rozwoju turystyki, akceptujące Statut Organizacji i wykonująca jego postanowienie.
§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, nie będąca członkiem zwyczajnym, akceptująca
Statut Organizacji.
§ 12
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Organizacji i rozwoju
turystyki w regionie. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Organizacji.
§ 13
1. Członkami Założycielami Organizacji są osoby fizyczne lub prawne uczestniczące w zebraniu założycielskim
Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, które zadeklarowały przyjęcie roli członka zwyczajnego i
wypełnianie obowiązków określonych w § 16.
2. Członkowie Założyciele Organizacji stają się członkami zwyczajnymi Organizacji z chwilą jej zarejestrowania i
dopełnianie obowiązków określonych w § 16.
3. Przyjmowania nowych członków Organizacji na podstawie pisemnego wniosku dokonuje Zarząd, a do czasu
jego powołania Walne Zebranie Organizacji.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Organizacji z głosem stanowiącym,
2) wybierać i być wybieranym do władz Organizacji,
3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Organizacji,
4) korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Organizacji.
5) korzystać w pierwszej kolejności z działań promocyjnych realizowanych przez Organizację.
§ 15
Członkowie wspierający mają prawo:
1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Organizacji z głosem doradczym,
2) korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Organizacji.
§ 16
Członkowie zwyczajni Organizacji mają obowiązek:
1) brania czynnego udziału w realizacji zadań Organizacji,
2) przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz Organizacji,
3) regularnego opłacania składek członkowskich,
4) dbania o dobry wizerunek subregionu BWW oraz o dobre imię Organizacji.
§ 17
Członkowie wspierający mają obowiązek:
1) działania na rzecz rozwoju turystyki w subregionie BWW,
2) dbania o dobry wizerunek subregionu BWW oraz o dobre imię Organizacji.
§ 18
1. Członkowie zwyczajni i wspierający – osoby prawne, uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Organizacji
poprzez swoich przedstawicieli.
2. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel.
3. Przedstawiciel, o którym mowa w pkt. 2 może być zmieniony w trakcie kadencji przez organ delegujący.
§ 19
. Członkostwo ustaje wskutek:
1) wystąpienia członka, zgłoszone pisemnie Zarządowi Organizacji,
2) skreślenie na mocy decyzji Zarządu,
3) wykluczenie członka z Organizacji na mocy decyzji Zarządu,
4) rozwiązania Organizacji lub osoby prawnej będącej członkiem Organizacji.
2. Członek Organizacji może być przez Zarząd skreślony z listy członków Organizacji, jeżeli:
1) nie bierze udziału w realizacji zadań i celów Organizacji,
2) zalega z opłatą składek członkowskich.
3. Członek Organizacji może zostać przez Zarząd wykluczony z Organizacji lub zawieszony w prawach członka,
jeżeli działa wbrew istotnym interesom subregionu BWW i Organizacji, narusza postanowienia Statutu, nie
wykonuje uchwał i decyzji władz Organizacji, swoją postawą i działalnością podważa wiarygodność Organizacji
lub naraża ją na straty finansowe.
4. Członek Organizacji może na własny wniosek lub wniosek trzech członków zwyczajnych Organizacji zostać
zawieszony w prawach członka na okres 1 roku.
5. Decyzja o przyjęciu w poczet członków, a także o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu podejmuje Zarząd
Organizacji.
6. Od decyzji Zarządu Organizacji w sprawie skreślenia, wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka służy
odwołanie do Walnego Zebranie Organizacji.
ROZDZIAŁ IV
Władze i organa doradcze Organizacji
§ 20
1. Władzami Organizacji są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz trwa 3 lata, .
§ 21
1. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały i decyzje władz Organizacji zapadają
zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania.
2. Na posiedzeniach Władz w drugim terminie kworum, o którym mowa w pkt. 1 nie obowiązuje. Warunkiem
zastosowania tej zasady jest ważne powiadomienie o drugim terminie członków władz na co najmniej 7 dni przed
terminem posiedzenia.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba, że inaczej stanowi uchwała władz Organizacji.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 22
1. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym
przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji z tym zastrzeżeniem, iż liczba członków wybranych w
drodze kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów dokonywanych przez
Walne Zebranie.
2. Decyzje podjęte przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zebrania
Organizacji.
§ 23
Walne Zebranie Organizacji jest najwyższą władzą Organizacji.
§ 24
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Organizacji należy w szczególności:
1) uchwalenie zmian Statutu,
2) uchwalenie programów działania Organizacji,
3) ustalenie liczebności oraz wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu , Komisji Rewizyjnej i sprawozdań finansowych,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalenie zasad przyjmowania nowych członków,
7) ustalenie zasad nadawania godności członka honorowego Organizacji,
8) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
9) podejmowanie uchwał w sprawach finansowania wspólnych przedsięwzięć,
10) podejmowanie uchwał merytorycznych i organizacyjnych regulujących działalność Organizacji i jej organów,
11) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek, przystępowania do spółek i przedsięwzięć
gospodarczych,
12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Organizacji,
13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia z Organizacji,
bądź zawieszenia w prawach członka,
14) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Organizacji i przekazania jej majątku.
§ 25
1. Walne Zebrania Organizacji mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Wyborcze Organizacji odbywają się w roku zakończenia kadencji, nie później jednak niż po 3
latach.
§ 26
1. Zwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane co najmniej raz do roku.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Walnego Organizacji ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków
nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Organizacji.
§ 27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Organizacji.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku w
sprawie zwołania i obraduje nad sprawami, do których zostało powołane.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Organizacji ustala Zarząd i zawiadamia
o tym członków Organizacji nie później niż 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Organizacji.
§ 28
1. W Walnym Zebraniu Organizacji biorą udział:
1) z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni Organizacji,
2) z głosem doradczym . członkowie wspierający, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie Honorowi,
3) zaproszeni goście.
2. We wszelkich głosowaniach członkom zwyczajnym przysługuje jeden głos.
3. Wyboru Władz Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 29
Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje po ogłoszeniu wyników wyborów na pierwszym
posiedzeniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Organizacji.
Zarząd
§ 30
Zarząd jest organem zarządzającym Organizacji.
§ 31
1. Zarząd składa się z 5 do 9 osób w tym: Prezesa , 2 Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Organizacji lub pod jego nieobecność jeden z jego Wiceprezesów,
stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. W posiedzeniu Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz
zaproszeni goście.
§ 32
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Organizacji na zewnątrz,
2) kierowanie działalnością Organizacji pomiędzy Walnymi Zebraniami Organizacji,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Organizacji,
4) zaciąganie zobowiązań w imieniu Organizacji w ramach uchwalonego budżetu,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Organizacji,
6) zarządzanie majątkiem Organizacji w ramach określonych przez Walne Zebranie Organizacji uprawnień,
7) powoływanie biura Organizacji, jego dyrektora, głównego księgowego lub zlecenie wykonywania funkcji biura
wyspecjalizowanym podmiotom,
8) określenie wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Biura i Głównego Księgowego,
9) opracowanie regulaminu pracy Zarządu,
10) określenie zakresu pracy biura Organizacji i nadzór nad nim,
11) przyjmowanie nowych członków, skreślanie z listy członków, wykluczanie i zawieszanie w prawach członków
Organizacji,
12) ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom Zarządu Organizacji związanych z jej reprezentowaniem,
§ 33
1. Zarząd kieruje Organizacją przy pomocy Biura Organizacji.
2. Biurem Organizacji kieruje Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym Organizacji.
3. Dyrektor Biura spełnia funkcję pracodawcy wobec wszystkich etatowych pracowników Biura.
4. Funkcję pracodawcy wobec Dyrektora Biura pełni Prezes Organizacji.
Komisja Rewizyjna
§ 34
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz być skazanymi prawomocnym wyrokiem
za przestępstwa z winy umyślnej.
3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka
Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz na 6 miesięcy.
§ 35
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Organizacji.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Organizacji,
2) ocena działalności statutowej i finansowej Organizacji oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami,
3) żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności Organizacji oraz określenia terminu i sposobu usunięcia
dostrzeżonych nieprawidłowości,
4) kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich,
5) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,
6) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Organizacji, względnie z wnioskiem o
zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi
interesami działań Zarządu.
ROZDZIAŁ IV
Majątek Organizacji
§ 36
Majątek Organizacji stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
§ 37
1. Majątek Organizacji pochodzi z:
1) składek członków Organizacji,
2) dobrowolnych wpłat członków Organizacji,
3) dotacji, subwencji, darowizn,
4) dochodów z działalności i majątku Organizacji.
5) Zbiórki Publicznej
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Organizacji określa Zarząd.
§ 38
1. Do reprezentowania Organizacji ma prawo Prezes lub każdy z Wiceprezesów działający samodzielnie.
2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Organizacji wymagane jest zgodne
pisemne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Organizacji łącznie z innym
członkiem Zarządu.
ROZDZIAŁ V
Zmiana Statutu, rozwiązanie Organizacji
§ 39
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Organizacji większością co najmniej 2/3 liczby
głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
§ 40
Rozwiązanie Organizacji następuje w razie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zebranie Walne większością co
najmniej 2/3 liczby głosów w obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
§ 41
W uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie Organizacji określa sposób przeznaczenia posiadanego majątku

×

Koszyk